Better Health, Brighter Future

Gebruiksvoorwaarden


Deze website is eigendom van Shire International Licensing B.V. ("Shire"). Shire is verheugd u deze website en de bijbehorende inhoud te kunnen aanbieden voor algemene informatiedoeleinden. U wordt verzocht de onderhavige voorwaarden en bepalingen ten aanzien van het gebruik van onze website zorgvuldig door te lezen. Shire is gerechtigd de informatie op elk willekeurig moment te wijzigen. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan zonder enige beperking of enig voorbehoud in te stemmen met deze voorwaarden en bepalingen.

Gebruik van materialen en intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van de website, alsook enige andere aan deze website verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn van Shire en haar licentiegevers. Behoudens het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden en wettelijke uitzonderingen van dwingend recht mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van Shire.

Shire geeft u toestemming om de op deze website gepubliceerde materialen voor uitsluitend niet-commerciële doeleinden over te nemen, onder voorwaarde dat in elke door u gemaakte kopie alle aanduidingen ten aanzien van auteursrecht en andere eigendomsrechten behouden blijven.

Links naar websites van derden

De website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. U wordt er altijd op gewezen, d.m.v. een pop-up scherm, wanneer u de website van Shire verlaat en wordt verwezen naar een andere website. U kunt dan de keuze maken of u terugkeert naar de Shire website of wilt doorgaan naar de verwezen website. Shire is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie of mening die op een dergelijke website van derden wordt gepubliceerd. Gezien het feit dat Shire geen invloed heeft op dergelijke websites en de inhoud van deze websites zonder kennisgeving aan Shire kan worden gewijzigd, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van een dergelijke website zich er van te vergewissen dat de geraadpleegde informatie juist is en dat eventuele software die van een dergelijke website gedownload wordt, vrij is van virussen en andere schadelijke invloeden. Shire aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige vorm van verlies, schade, kosten of aansprakelijkheid als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

Informatie is geen vervanging voor het oordeel van een zorgverlener

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld om kennis te verstrekken over gezondheidsonderwerpen. De gepubliceerde informatie dient niet als volledig te worden beschouwd en dient niet te worden gebruikt ter vervanging van een bezoek aan, telefonisch of persoonlijk contact met of advies van uw arts of een andere zorgverlener. Shire raadt mensen niet aan hun gezondheidsproblemen zelf te behandelen.

Bij vragen over uw gezondheid of medische zorg dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of een andere zorgverlener. Informatie die u op deze website hebt gelezen, mag nooit een reden zijn om medisch advies te negeren of te wachten met het inwinnen van medisch advies.

De informatie is niet per definitie nauwkeurig, volledig of actueel

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is de informatie die op de website wordt weergegeven niet volledig. We streven ernaar om u de meest actuele en accurate informatie over producten en referenties te vertrekken en we maken daarbij gebruik van verschillende bronnen, deskundige referenties en studies. Daarbij kunnen er kleine verschillen zijn in de statistische gegevens en/of percentages omdat verschillende bronnen de gegevens op een andere manier weergeven.

Shire doet hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde informatie juist en actueel is, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De informatie wordt aangeboden in de staat waarin het zich bevindt op het moment van publicatie op de website, zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot geïmpliceerde garantie van de geschiktheid van de informatie voor een specifiek doel.

Gebruik van deze website en aansprakelijkheid

Shire is niet verantwoordelijk voor computerschade die het gevolg is van het gebruik van de website. Shire verklaart of garandeert niet dat de website tijdig, continu en storingsvrij toegankelijk zal zijn. Shire garandeert niet dat de webpagina’s, of de server die de webpagina’s toegankelijk maakt, vrij zijn van virussen en andere schadelijke invloeden.

Shire, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar dochtermaatschappijen en hun respectieve erfgenamen en rechtverkrijgenden daarvan, zullen in geen enkel geval verplicht gesteld kunnen worden tot het vergoeden van eventuele directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade of tot het betalen van schadevergoedingen voor immateriële schade, schadevergoedingen met een boetekarakter of andere vormen van schadevergoeding, zelfs indien de betreffende partij op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid tot het opleggen van een dergelijke schadevergoeding. 

Informatie

Alle persoonsgegevens die via elektronische berichten naar deze website zijn gestuurd, vallen onder het Privacybeleid  en Cookiebeleid van Shire. Het is Shire toegestaan alle overige informatie in dergelijke berichten te gebruiken of te kopiëren, inclusief eventuele hierin vermelde ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of kennis voor elk doel, waaronder bekendmaking aan derden en/of ontwikkeling, vervaardiging en/of marketing van producten of diensten.

Deze informatie uitsluitend bedoeld voor inwoners van Nederland

Alle materialen en informatie op de website zijn uitsluitend bedoeld voor inwoners van Nederland.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat ontstaat uit deze Gebruiksvoorwaarden zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

Bij vragen over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen. Telefoonnummer

020 – 3640074 of per e-mail naar websitesnl@shire.com.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst herzien in: november 2017

TOP

Cookie Notificatie

De website maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een meer interactieve en persoonlijke service. Door het bezoeken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in onze cookies notificatie. Meer informatie over de cookies en hoe wij die gebruiken en hoe deze te verwijderen of te blokkeren zijn, kunt u vinden in onze privacyverklaring. VOOR MEER INFORMATIE